Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Lütfen Reklam Engelleme Eklentisini Pasif Duruma Getirip Sayfayı Yenileyiniz!

İçeriğimiz ile ilgilendiğiniz için mutluyuz, fakat reklamların getirdiği maddi destek olmadan sizler için kaliteli ve ücretsiz içerikler üretip paylaşmaya devam edemeyiz. Anlayışınız için teşekkürler.


Anasayfa / Diğer / Cevap Dilekçesi

Cevap Dilekçesi

/
191 Views

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Anayasamızda kişinin aleyhine açılan bir davaya karşı cevap verebilmesi, gösterilen tüm delillerden haberdar olması, görüş bildirebilmesi açıkça belirtilmiştir. Savunma hakkı kapsamında aleyhinize açılan davaya karşı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verme hakkınız bulunuyor. Bu hakkınızı  kullanmadığınızda, yani cevap dilekçesi verilmemesi durumu sizin takdirinize bırakılmıştır.

Cevap Dilekçesi Vermeden Islah Edilebilir mi?

Islahın konusunu tarafların yaptıkları usul işlemleri oluşturmaktadır. Islah yoluna başvurabilmeniz için daha önce bir usul işlemini başvurmanız gerekiyor. Yani cevap dilekçesi ıslah edilir mi veya cevap dilekçesi vermeden ıslah edilebilir mi sorusunu sormadan önce süresi içinde cevap dilekçenizi sunmanız gerekiyor. Cevap dilekçesinin hiç verilmemesi halinde ortada ıslah edilmesi mümkün bir usul işleminden söz edilemez.

HMK’nın 176 maddesinde ise; tarafların yaptığı usul işlemleri kısmen veya tamamen ıslah edileceği şeklinde düzenlenmiştir. Fakat aynı şekilde bir usuli işlemin ıslah edilebilmesi  için daha önceden yapılmış olması gerekiyor. Davaya süresinde cevap verilmemesi halinde ortada daha önceden yapılmış bir usul işlemi bulunmadığından ıslah mümkün değildir. Cevap verilen dilekçesi vermeyerek yapmadığınız ilk itirazlar yoluyla da ıslah yolu ileri süremiyorsunuz. Örneğin ıslah yoluyla yetki itirazında bulunamıyorsunuz.

Süresi içinde verilen cevap dilekçeleri için sorulan cevap dilekçesi ıslah edilebilir mi sorusunun yanıtı şartlı olarak evettir. Bu şartlar şunlardır;

– Süresi içinde usulüne uygun bir cevap verme dilekçesi vermelisiniz.

– Islah işleminin süresi içinde, yani tahkikat bitinceye kadar yapmalısınız.

– Islah işleminiz kötü niyetli olmamalıdır. 

Cevap Dilekçesi Örneği


Hakkınızda açılan herhangi bir dava için cevap hakkınız kullanıp, cevap verme dilekçesi yazmak isteyebilirsiniz. İnternette bu konuda pek çok  cevap dilekçesi örneği bulunuyor. Tebligat hangi mahkemeden yapılmışsa dilekçenizi o mahkeme hakimliğine yazıyorsunuz. Örneğin, dava asliye hukukta açılmışsa cevap dilekçesi örneği asliye hukuk

mahkemesine hitaben yazıyorsunuz. Aynı şekilde cevap dilekçesi örneği iş mahkemesi ve cevap dilekçesi örneği icra hukuk mahkemesine hitaben yazıyorsunuz.

Cevap dilekçesi yazarken belli hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak cevap dilekçesi şartları ve dilekçenizde mutlaka bulunması gereken bilgiler şu şekildedir;

1- Dilekçenizin üst başlığını mutlaka davanın görüldüğü mahkeme hakimliği olacak şekilde yazıyorsunuz.

2- Başlığın altında; dosya numarası, davalı ve davacının adı, soyadı, TC numaraları, adresler,  varsa avukat adı-soyadı ve adresi belirtiyorsunuz.

3- Açıklama kısmına; hakkınızda sunulan suçlamaları, delillerle birlikte inkar edip, hakkınızı savunuyorsunuz. Bütün delilleri, tanıkları mutlaka dilekçenize ekleyiniz.

4- Hukuki dayanakları belirtiyorsunuz. İlgili kanun, yönetmelik maddelerini ekleyebilirsiniz.

5- Sonuç ve istem kısmında;  Davayı ve belirtilen suçlamaları ret edebilir, kabul edebilirsiniz. Taleplerinizi açıkça belirtiyorsunuz.

6- Dilekçenin sonunda mutlaka sizin veya avukatınızın imzası bulunmalıdır.

Cevap Dilekçesi Verilmemesi

Cevap verme dilekçesi verme, davalıya savunma hakkı kapsamında verilmiş bir haktır. Davalı, cevap dilekçesi vermeme hakkına da sahiptir. 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ile cevap hakkının kullanılmasının sınırları çizilmiştir. Cevap dilekçesinin verilmemesi bazı sonuçlara bağlanmıştır.

HMK 128. maddesi gereğince davaya süresi içinde cevap verilmemiş, aynı zamanda savunma hakkının kasten veya ihmali olarak kullanılmaması halinde davalı, davalının dava dilekçesinde ileri sürdüğü olayların tamamını inkar etmiş sayılmaktadır. Bu durumda sadece sözlü olarak inkar çerçevesinde savunma yapabiliyorsunuz. Örneğin,  davacının iddia ettiği sözleşmenin yapıldığı tarihte orada bulunmadığınızı iddia etmeniz, inkar çerçevesinde bir savunma sayılmaktadır. Cevap dilekçesi vermediğinizde sonradan ilk itiraz ileri süremiyorsunuz. Bununla birlikte sonradan maddi hukuka ilişkin savunma sebepleri olan itiraz ve def’ileri ileri süremiyorsunuz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 129. madde 1-e fıkrasına göre;  davalı, savunmasını dayandırdığı her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini cevap dilekçesinde belirtmelidir . Belge delillerini cevap dilekçesine

 ekleyerek mahkemeye vermeli; başka yerlerden getirtilecek delillerle ilgili olarak da bunların bulunabilmesini sağlayıcı gerekli açıklamayı yapmalısınız. Cevap dilekçesi vermediğinizde delil sunma hakkınızı da kaybetmiş oluyorsunuz.

Cevap dilekçenizi iki haftalık süre içinde hazırlayamayacağınızı düşünüyorsanız, mahkemeden cevap dilekçesi için ek süre talebi isteyebiliyorsunuz. Mahkeme HMK 127. madde uyarınca bir defaya mahsus bir ayı geçmemek süreyle ek süre verebiliyor. Ek süre talebi için cevap dilekçesi için ek süre talebi dilekçe örneği bulunuyor. Örneği kendinize uyarlayıp, ilgili mahkemeye sunuyorsunuz. Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinde ek süre isteyemiyorsunuz.

İkinci Cevap Dilekçesi ile Karşı Dava

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 136. maddesine göre davacı cevaba cevap dilekçesi davalı da davacının cevabının kendine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebiliyor. HMK 133. maddesinde ise;

davalının ikinci cevap dilekçesi ile karşı dava açması açıklanmaktadır. Buna göre davalı, cevaba cevap dilekçesini aldıktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe vermek suretiyle dava açabiliyor. İki haftalık sürenin sonrasında dilekçe verdiğinizde ikinci cevap dilekçesi ile karşı dava

ayrı dosyada açılmaktadır.

Boşanma aşamasında davalı, boşanma cevap dilekçesi karşı dava açabilmektedir. Davalının cevap dilekçesinde karşı dava açılması içinbelirli şartların oluşması gerekmektedir. Öncelikli olarak boşanma davasının devam etmesi gerekiyor. Neticelenmişse, karşı dava açamıyorsunuz. Açacağınız karşı dava ile devam eden boşanma davası birbiriyle ilişkili olmalıdır. Bu şartlar karşılanıyorsa cevap dilekçesi örneği boşanma karşı davanızı açabiliyorsunuz.

Cevap Dilekçesi Sunmayan Tanık Dinletebilir mi?

Cevap dilekçesinin verilmesi davalının inisiyatifine bırakılmıştır. Bununla birlikte bu hakkını kullanmayanlar cevap dilekçesi sunmayan tanık dinletebilir mi sorgusu içinde oluyorlar. Konuyla ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Esas No. 2017/2-2710,Karar No. 2021/34 davasında, 6100 s. HMK/127-129, 194 maddelerini ilgi tutarak şu kararı vermiştir. ” Davalı, süresinde cevap verme dilekçesi vermeyip, delillerini bildirmediğinden yasal süre geçtikten sonra bildirmiş olduğu tanıklarının dinlenmesine yer yoktur.”

YHGK 20.04.2016, E.2014/2-695 K.2016/522 davada “Süresinde cevap verme dilekçesi vermeyerek delillerini bildirmeyen davalı tarafın süre geçtikten sonra gerçekleşen delil bildirme talebinin reddinin gerektiğine ilişkin direnme kararı yerindedir.” kararını vermiştir. Buna göre süresi içinde cevap verilen dilekçesi vermediğinizde delil sunma hakkınızı da kaybediyorsunuz.

Aleyhine dava açılan birinin cevap savunma hakkı kapsamında cevap dilekçesi yazma hakkı bulunmaktadır. Tebliğ alınan tarihten itibaren iki hafta süre içinde cevap verme dilekçesinin yazılması gerekmektedir. Cevap verme dilekçesinin sunulup sunulmaması davalının  takdirine bırakılmıştır. Fakat bu hak kullanılmadığında delil sunma ve tanık dinletme hakkı kaybolmaktadır.

Bu yazımızın yararlı olduğunu düşünüyorsanız paylaş butonuna basarak çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya önerilerinizi yorum olarak iletebilirsiniz.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Email Bülteni

Yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için kayıt olun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar